Blog: Now: @mobabb3700 doing '@NASCAR style tour of @flo…